Kontakt

Zawnioskuj o dostosowanie!

Indywidualne dostosowanie studiów (IDS)

Co to jest indywidualne dostosowanie studiów (IDS)?

 • forma wsparcia polegająca na indywidualnym trybie organizacji kształcenia,
 • skierowana jest do studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy nie mogą realizować studiów na zasadach ogólnych ze względu na stan zdrowia,
 • pozwala na dostosowanie sposobów osiągania i weryfikacji efektów kształcenia do specyficznych potrzeb studenta/studentki,
 • przyznawane jest na jeden rok akademicki.

Celem IDS jest wyrównanie szans studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w pełnym dostępie do oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy równoczesnym przestrzeganiu zasady nie zmniejszania wymagań merytorycznych.
Formy wsparcia, o które mogą wnioskować studenci, zawarte są w Regulaminie dostosowania organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju występujących trudności, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 85 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 września 2016 r.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o indywidualne dostosowanie studiów (załącznik nr 1),
 • karta informacyjna (załącznik nr 2A lub załącznik nr 2B lub załącznik nr 2C lub załącznik nr 2D)
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny równoważny dokument, a w przypadku braku dokumentu zaświadczenie lekarskie,
 • opinia lekarza zawierająca informacje nt. wpływu trudności wynikających ze stanu zdrowia i ewentualnych skutków ubocznych leków na wywiązywanie się z obowiązków akademickich (załącznik nr 3).

Kto może ubiegać się o IDS?
Student ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, który posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, innym równoważny dokument lub zaświadczenie lekarza o konieczności zastosowania IDS.

Jak starać się o IDS?
Etap I

 • Wypełnij i dostarcz do BON dokumenty potrzebne do uzyskania zgody na IDS.
 • Pracownicy BON wraz z wydziałowym koordynatorem ds. studentów z niepełnosprawnością zaproszą Cię na rozmowę, żeby rozeznać Twoje indywidualne potrzeby edukacyjne.
 • BON, na podstawie złożonych dokumentów i indywidualnej rozmowy, opiniuje wniosek o IDS i przekazuje go do właściwego dziekana.

Etap II
Gdy dziekan podejmie pozytywną decyzję o przyznaniu IDS:

 • dostarcz koordynatorowi listę przedmiotów objętych IDS wraz z nazwiskami osób prowadzących te zajęcia (załącznik nr 4),
 • w ciągu 7 dni od decyzji dziekana dostarcz do koordynatora zgodę na przekazanie osobom prowadzącym zajęcia, informacji o proponowanych formach wsparcia (załącznik nr 5),
 • uzgodnij z prowadzącymi zajęcia szczegóły organizacyjne dotyczące realizacji form wsparcia uwzględnionych w IDS (załącznik nr 6).

Jeśli dziekan wyrazi także zgodę na stosowanie urządzeń rejestrujących dźwięk (lub dźwięk i obraz), dostarcz do BON własnoręcznie podpisaną deklarację o ochronie praw autorskich i wykorzystaniu zarejestrowanych i przekazanych materiałów na użytek prywatny (załącznik nr 7).

Listę uzgodnień podjętych z prowadzącymi zajęcia i egzaminatorami oraz deklarację dot. wykorzystania urządzeń rejestrujących przekaż do BON.

Termin załatwienia sprawy
Wnioski o IDS można składać w BON na bieżąco przez cały rok akademicki.
Od momentu dostarczenia wniosku do otrzymania potrzebnego wsparcia może minąć nawet kilka tygodni, dlatego warto jak najwcześniej złożyć niezbędne dokumenty.
Studenci rozpoczynający naukę na UŚ proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie potrzeb związanych z dostosowaniem, by usprawnić ich obsługę i na czas zapewnić właściwe wsparcie.

Wydziałowi koordynatorzy ds. studentów z niepełnosprawnościami

Do pobrania:

Indywidualne dostosowanie studiów – dokumenty

Asystent studenta z niepełnosprawnością / Tłumacz języka migowego

Wniosek o bezpłatne użyczenie sprzętu wspierającego kształcenie

Prawo Uniwersytetu Śląskiego

Stypendium specjalne dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami