Kontakt

Formy wsparcia niezależne od rodzaju niepełnosprawności

Poradnictwo psychologa – do psychologa może zgłosić się każdy, kto potrzebuje rozmowy, szczególnie jeśli przeżywa problemy natury osobistej, ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi, niekonstruktywnie radzi sobie ze stresem, a także w każdej sytuacji, kiedy czuje, że rozmowa z psychologiem mogłaby mu pomóc. Szczegóły na stronie: http://student.us.edu.pl/pomoc-psychologiczna

Indywidualne Dostosowanie Studiów (IDS) – studenci i doktoranci, którzy ze względu na niepełnosprawność potrzebują dostosowania sposobu studiowania i sprawdzania wiedzy, mogą studiować w ramach IDS. Pozwala to na zastosowanie różnych rozwiązań, które będą odpowiadać na konkretne potrzeby niepełnosprawnych studentów i doktorantów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

Urlop zdrowotny – może być udzielony w przypadku długotrwałej choroby. Dziekan przyznaje taki urlop na umotywowany wniosek studenta/doktoranta. Dodaktowo wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez lekarza specjalistę. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://bip.us.edu.pl/urlopy

Stypendium specjalne – niepełnosprawni studenci i doktoranci mogą liczyć na dodatkową pomoc materialną w formie stypendium specjalnego, które jest niezależne od dochodu i przysługuje ze względu na posiadana niepełnosprawność. Szczegóły: http://student.us.edu.pl/stypendia-specjalne

Life Learning Programme – LLP/Erasmus – studenci i doktoranci z niepełnosprawnością, którzy zakwalifikowali się na studia za granicą w ramach programu Erasmus mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie wyjątkowych kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami podczas podróży i pobytu w instytucji zagranicznej.