Kontakt

Zawnioskuj o dostosowanie!

Indywidualne dostosowanie studiów (IDS)

Co to jest indywidualne dostosowanie studiów (IDS)?

 • forma wsparcia polegająca na indywidualnym trybie organizacji kształcenia,
 • skierowana jest do studentów i doktorantów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy nie mogą realizować studiów na zasadach ogólnych ze względu na stan zdrowia,
 • pozwala na dostosowanie sposobów osiągania i weryfikacji efektów kształcenia do specyficznych potrzeb studentów/doktorantów,
 • przyznawane jest na jeden rok akademicki.

Celem IDS jest wyrównanie szans studentów i doktorantów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w pełnym dostępie do oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy równoczesnym przestrzeganiu zasady nie zmniejszania wymagań merytorycznych.
Formy wsparcia, o które mogą wnioskować studenci/doktoranci, zawarte są w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (link na dole strony).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o indywidualne dostosowanie studiów (załącznik nr 1),
 • karta informacyjna (załącznik nr 2A lub załącznik nr 2B lub załącznik nr 2C lub załącznik nr 2D)
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny równoważny dokument, a w przypadku braku dokumentu zaświadczenie lekarskie,
 • opinia lekarza zawierająca informacje nt. wpływu trudności wynikających ze stanu zdrowia i ewentualnych skutków ubocznych leków na wywiązywanie się z obowiązków akademickich (załącznik nr 3).

Kto może ubiegać się o IDS?
Student i doktorant ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, który posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, innym równoważny dokument lub zaświadczenie lekarza o konieczności zastosowania IDS.

Jak starać się o IDS?
Etap I

 • Wypełnij i dostarcz do BON dokumenty potrzebne do uzyskania zgody na IDS.
 • Pracownicy BON wraz z wydziałowym koordynatorem ds. studentów z niepełnosprawnością zaproszą Cię na rozmowę, żeby rozeznać Twoje indywidualne potrzeby edukacyjne.
 • BON, na podstawie złożonych dokumentów i indywidualnej rozmowy, opiniuje wniosek o IDS i przekazuje go do właściwego dziekana.

Etap II
Gdy dziekan podejmie pozytywną decyzję o przyznaniu IDS:

 • dostarcz koordynatorowi listę przedmiotów objętych IDS wraz z nazwiskami osób prowadzących te zajęcia (załącznik nr 4),
 • w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji dziekana, dostarcz do koordynatora zgodę na przekazanie osobom prowadzącym zajęcia, informacji o proponowanych formach wsparcia (załącznik nr 5),
 • uzgodnij z prowadzącymi zajęcia szczegóły organizacyjne dotyczące realizacji form wsparcia uwzględnionych w IDS (załącznik nr 6).

Jeśli dziekan wyrazi także zgodę na stosowanie urządzeń rejestrujących dźwięk (lub dźwięk i obraz), dostarcz do BON własnoręcznie podpisaną deklarację o ochronie praw autorskich i wykorzystaniu zarejestrowanych i przekazanych materiałów na użytek prywatny (załącznik nr 7).

Listę uzgodnień podjętych z prowadzącymi zajęcia i egzaminatorami oraz deklarację dot. wykorzystania urządzeń rejestrujących przekaż do BON.

Termin postępowania związany z realizacją wniosku o dostosowanie
Wnioski o IDS można składać w BON na bieżąco przez cały rok akademicki.
Od momentu dostarczenia wniosku do otrzymania potrzebnego wsparcia może minąć nawet kilka tygodni, dlatego warto jak najwcześniej złożyć niezbędne dokumenty.
Studenci i doktoranci rozpoczynający naukę na UŚ proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie potrzeb związanych z dostosowaniem, by usprawnić ich obsługę i na czas zapewnić właściwe wsparcie.

Wydziałowi koordynatorzy ds. studentów z niepełnosprawnościami

Do pobrania:

Indywidualne dostosowanie studiów – dokumenty

Asystent osoby z niepełnosprawnością / Tłumacz języka migowego

Wniosek o bezpłatne użyczenie sprzętu wspierającego kształcenie

Prawo Uniwersytetu Śląskiego

Stypendium specjalne dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami